نقد کتابی از زنده یاد دکتر مهرداد بهار

زنده یاد دکتر مهرداد بهار اسطوره شناس و زبان شناس نامدار ایرانی، با آثار گرانقدر خود، مانند پدر بزرگوارش ملک الشعرای بهار، در فرهنگ ایران نامی جاودان یافته است. کتاب اساطیر ایران و ترجمۀ فارسی متن پهلوی بندهشن از معروف ترین آثار به جای مانده از اوست. او شاگردان اندیشمندی نیز داشت که معروف ترین آنان دکتر کتایون مزداپور و دکتر ابوالقاسم اسماعیل پور، از پیروان پرشور استاداند. نگارندۀ این سطور از همان ایام جوانی نوشته های مرحوم مهرداد بهار را با شور و شوق خاصی می خواند و از آنها بهره می گرفت، اما دشوار می توانست برخی از نظرات استاد را دربارۀ شاهنامه و اساطیر ایران بپذیرد. به تازگی یکی از کتابهای استاد با عنوان «جستاری چند در فرهنگ ایران» را برای چاپ در جلد سوم کتاب «فرهنگ آثار، ایرانی-اسلامی»(زیر نظر احمد سمیعی گیلانی، انتشارات سروش، تا کنون دو جلد از این فرهنگ منتشر شده است) معرفی و در ضمن آن انتقادهای خود را نیز مطرح کرده ام که در زیر می خوانید.
ادامه مطلب ...