تقدیرباوری در منظومه های حماسی فارسی(شاهنامه و ویس و رامین)


خلاصۀ کتاب:


تقدیرباوری در منظومه­های حماسی فارسی(شاهنامه و ویس و رامین)، هلمر رینگرن، ترجمۀ ابوالفضل خطیبی، تهران، انتشارات هرمس، زیر چاپ 1387.
اين کتاب يگانه پژوهش جدّي دربارة موضوع مهم تقديرباوري در منظومه‌هاي حماسي ايران است. هلمر رينگرن دانشمند سوئدي، که پژوهشهاي بسياري درباب موضوع تقديرباوري در اديان منتشر کرده، در اين کتاب دو منظومة مهم حماسي ـ تغزّلي زبان و ادب فارسي، يعني شاهنامه و ويس و رامين را اساس پژوهش خود قرار داده‌است. او همة بيتهاي اين دو منظومه را که به نوعي به موضوع بخت و تقدير ربط دارند استخراج کرده، با يکديگر سنجيده و سرچشمه‌هاي آن را معيّن کرده‌است. نويسنده بر آن است که ريشه‌هاي تقديرباوري در اين دو منظومه را، نه در اعتقادات دورة اسلامي، که مي‌بايد در برخي انديشه‌هاي ايرانيان باستان به ويژه مکتب زرواني که در متون پهلويِ بازمانده از آن دوره بازتاب يافته‌است، بازجست. رينگرن در هر فصل پس از بررسي و تجزيه و تحليل واژه‌هايي که بر تقدير دلالت دارند ازجمله بخت، زمانه، روزگار، سپهر، گردون، و ريشه‌يابي آنها در متون پهلوي، نتايج بررسيهاي خود را با بن‌مايه‌هاي همسان در انديشه‌هاي هندي و يوناني و بين‌النّهريني سنجيده‌است.

0 نظر :: تقدیرباوری در منظومه های حماسی فارسی(شاهنامه و ویس و رامین)