کتابهای تازه

در این بخش کتابهایی که در آنها جستارهایی به قلم نگارنده هست و نیز کتابهای که به تازگی به چاپ رسیده و دوستان گرانمایه ام به اینجانب پیشکش کرده اند، معرفی شده اند. دوست می داشتم دربارۀ هریک از این کتابهای ارزشمند مطالبی بنگارم، اما افسوس که وقت تنگ است و از این بابت از یکایک عزیزان پوزش می خواهم. عجالتاً در اینجا مشخصات کامل و تصویر کتابها را منتشر می کنم و امیدوارم در فرصت مناسب دربارۀ برخی از آنها معرفی یا نقد بنویسم:
1. چون من در این دیار، جشن نامۀ استاد دکتر رضا انزابی نژاد، به کوشش محمدرضا راشد محصل، محمدجعفر یاحقی و سلمان ساکت، سخن، 1389.در این مجموعه جستاری از نگارنده هست با عنوان:« اندیوشهر، سورستان، گندشاپور، سوراب: تصحیح چند نام جغرافیایی در شاهنامه».
2. زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم استاد دکتر محمدامین ریاحی، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی با همکاری مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی، تهران، 1389. آخرین جستار این مجموعه نوشته ها و مقاله ها به قلم نگارنده است با عنوان «مردی از تبار عشق و حماسه(نگاهی به زندگی و آثار زنده یاد محمدامین ریاحی» که متن آن را در همین وبگاه می توانید بخوانید.
3. دینکرد هفتم، به کوشش محمدتقی راشد محصل، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، 1389. دکتر راشد محصل و بانوی دانشمند ایشان دکتر مهشید میرفخرایی استادان نگارنده بودند و زبانهای باستانی ایران را نزد ایشان آموختم. تندرستی و بهروزی و طول عمر برای استادانم آرزومندم.
4. سوترۀ علّت و معلول کردار، (متنی بودایی به زبان سغدی)، به انضمام دستور زبان سغدی، ترجمه و تألیف: حسن رضائی باغ بیدی، اساطیر، تهران، 1388.
5. ارداویراف نامه (روایت فارسی زردشتی)، تصحیح داریوش کارگر، دانشگاه اوپسالا، سوئد، 2009. مصحح متن روایت را به انگلیسی نیز ترجمه کرده و یادداشتهای مفصلی به همین زبان بر آن نوشته است.
6. برزونامه(بخش کهن)، سرودۀ شمس الدین محمد کوسج از سدۀ هشتم، مقدمه، تحقیق و تصحیح اکبر نحوی، میراث مکتوب، تهران، 1387.
7. آیین دبیری، محمد بن عبدالخالق میهنی، تصحیح و توضیح: اکبر نحوی، مرکز نشر دانشگاهی، تهران، 1389.
8. دیوان نجیب الدین جرباذقانی(گلپایگانی)، به کوشش محمود مدبّری، انتشارات دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، 1389.
9. اسپیت نامه: بیست و دو گفتار در زمینۀ جشنها و پژوهش های ایرانی، رضا مرادی غیاث آبادی، نشر مهراج، تهران، 1388.
10.تراجم الاعاجم: فرهنگ کهن واژه های قرآن با ترجمۀ فارسی در سدۀ 6 هجری، به کوشش مسعود قاسمی و محمود مدبّری، چاپ دوم، انتشارات اطلاعات، تهران، 1389.

0 نظر :: کتابهای تازه